גבריות בשינוי

ניר הוא נער בן 17 ויש לו חברה מזה כחצי שנה. ניר וחברתו רוצים להתחיל לקיים יחסי מין מלאים. לשניהם תהיה זו הפעם הראשונה של מגע מיני. ניר פנה לאתר האינטרנט של "דלת פתוחה" ופרש את דאגותיו. הוא הביע חשש שהפין שלו קצר מדי, ושהוא יתקשה לבצע חדירה מלאה. דאגה נוספת של ניר הייתה שהוא לא יצליח לספק את חברתו – כפי שהיא מצפה ממנו. הוא שאל האם הפין שלו עוד עתיד לצמוח וביקש מענה דחוף ומהיר.

Reading Student

מה אנו יכולים ללמוד או להבין על עולמם של נערים בגיל ההתבגרות מסיפורו של ניר? מהן הדילמות המרכזיות עמן הם מתמודדים? האם דילמות אלה נקשרות לעולמם של גברים בוגרים יותר? והאם יש "חדש תחת השמש" ביחס לתהליכי עיצובן של זהויות גבריות?

נראה כי פנייה מסוג זה משקפת, בראש ובראשונה, שדאגתם המרכזית של נערים ממשיכה להיות קשורה למימד הגופני של גודל, תפקוד וביצוע מיני מספק. אלה נקשרים לפרשנויות חברתיות של נתונים ביולוגיים כאלה ואחרים המקבלות משמעויות הירארכיות לגבי מה נחשב כ"גבר- גבר" ומה - פחות. כך, לדוגמא, עובי וגודל של הפין, כמו גם תפקוד מיני מספק, הינם חלק מתפיסה של גבריות מסורתית - הגמונית. קרי גבריות "מבצעת", "מתפקדת" ואולי אף "כובשת מינית".

נראה אם כן כי המשמעויות הביולוגיות מתעצבות לנוכח מסרים חברתיים המגדירים זהות גברית נשאפת ככזו המצליחה למלא ציפיות אלה. נערים כמו ניר מכירים את השיח הפופולארי ביחס לגבריות מסוג זה והם קשובים לה. קשב שמשמעותו הפנמתן של הנחיות מסוג זה כ"דבר הנכון" לעשותו, ולמולן מתעצבת ציפייתו מעצמו וציפיית בת הזוג ממנו.

היבט חשוב נוסף הוא שהגוף הינו מייצג זהותי, ויש זהויות נשאפות למול אלה הפחותות ערך מבחינה חברתית. כך למשל, גוף גברי ספורטיבי, גבוה ופין ארוך ועבה מייצגים זהות גברית נשאפת, כשבה בעת קיימת חרדה לגבי ייצוגיים גופניים אחרים. ייצוגים שיכולים להעיד על הקושי להשיג את התכונות הגופניות הנשאפות, על קישור אפשרי לחולשה ולחוסר אטרקטיביות. המשמעויות המעשיות לכך הן שאם כנער אינך משיג את המיקום החברתי של "זכר אלפא" אתה עלול להיות ממוקם במיקום הירארכי נמוך יותר. מיקום פחות מוערך שישפיע על קשריך החברתיים בכלל ועל תפיסה העצמית בפרט.

הדאגה מ"כישלונו" של הגוף, קרי - העדר תפקוד מיני מספק, והשלכות של הגודל והאקט המיני אינה דאגה בנוגע לקשיים רפואיים כאלה ואחרים. היא נקשרת בברור למיקום זהותי נשאף, ועלולה לבייש אותו בפני חברתו, חבריו ואף בינו לבין עצמו. המשמעויות הנכרכות בגוף ובתפקודיו, והקשר הברור שבין גוף-זהות-רגש, מחזקות את ההבנה שהריבון על הגוף אינו עוד הטבע אלא החברה וציווייה ההטרו-נורמטיביים ביחס לגבריות ולנשיות.

סיפורו של ניר מעלים שיש להבין את המרחב המיני, כמו גם תהליכי הזהות המגדרית (גברית או נשית), מתעצב בהקשר רחב של חברה ותרבות ואינו מנותק ממנו. אמירה זו נקשרת לתפיסה הפמיניסטית המתריסה מול הפרדה בין המרחב הציבורי לבין זה הפרטי, בטענה כי שני המרחבים קשורים זה בזה באופן אינטראקטיבי ומתמשך. ניר וחברתו אינם מנותקים – גם לא בסיטואציות אינטימיות - מהמשמעויות החברתיות המתקיימות בסביבתם החברתית. אטרקטיביות מינית, ביצועיות גברית מספקת והנאה הדדית מקבלות אם כן פרשנויות חברתיות רחבות המשליכות על חיי היום יום ועל היחסים המיקרו-פוליטיים בין נערות לבין נערים, בין נשים לבין גברים.

אולם, אם עד כה נקשר סיפורו של ניר לסוגיות "מסורתיות" בדבר גודל הפין וביצוע מיני הרי שעולה מבין הדברים דאגה "חדשה": דאגה המכירה בתביעתה של בת הזוג להנאה מינית המכירה בתביעה זו כלגיטימית! ניר אינו עסוק רק בציפיותיו מעצמו או באלה של חבריו – בני קבוצת השווים. הוא מכוון גם לציפיותיה של בת זוגו ושואף למלאן. בכך באה לידי ביטוי נורמת הדדיות חדשה, המעידה כי מימד ההנאה במיניות אינו שייך עוד בלעדית לנערים ולגברים, וקיימת מגמה מתחזקת של הכרה גברית בציפייה הנשית להנאה מינית הדדית בתוך הקשר הזוגי. המחשבה על הנאתה העתידית של חברתו כורכת בחובה דאגות היות שהוא מכיר את ציפיותיה ועדין אינו יודע כיצד לממשן. ניר פונה לאפיקים מוכרים של גודל וביצוע, אך ניכר כי חסר לו ידע כמו גם ניסיון בנוגע לאוננות נשית והקשר שלה לאורגזמה ולהנאה. בנקודה זו ברצוני להוסיף כי יש להבחין בין הפניית קשב להנאה נשית כחלק מחיזוק התפיסה הגברית ההגמונית של גבריות "מבצעת", לבין מיקום המתרחק ממנה והמכוון להנאה מינית הדדית כחלק מראייתה של בת הזוג כסובייקטית בעלת זכויות בפני עצמה.

צמיחתה של נורמת ההדדיות בקשרים מיניים וזוגיים של בני נוער הינה בעלת משמעות רבה למחקר ולטיפול. נורמה חדשה זו מגלמת בתוכה את ההבנה כי מיניות אנושית, כולל זו הגברית כמובן, הינה מהות משתנה ומתהווה ואינה נתון קבוע בעל מאפיינים ביולוגים בלבד. תפיסתה של המיניות ככזו, שמה דגש על החשיבות בהכוונה ובייעוץ מותאמים לבני הנעורים, כמו גם למבוגרים מהם. הכוונה, טיפול וייעוץ השמים להם כמטרות את הבנייתה של המיניות הגברית כמתקיימת בין שני בני אדם – סובייקטים – שווים ויוצאת נגד מימדים הירארכיים מסורתיים של בעלות גברית וריצוי נשי. קו מחשבה ופעולה זה משמש כאג'נדה מקצועית לעבודה במרכזי הייעוץ השונים לנוער של א.י.ת.כ.ם - "דלת פתוחה".

לסיכום, סיפורו של ניר אינו מייצג רק עולם "ישן" של גבריות הגמונית מוכרת. נעדרים בו מימדים של כוחניות ושליטה, והוא מכוון להנאתה של בת זוגו ולא רק שלו עצמו. סיפור אישי זה מעיד שממשיכה להתקיים הדאגה והעיסוק כלפי המימד הגופני, בעוד שהמימד של היחסים הרגשיים מתמקד בהנאה המינית ופחות ברגשות אחרים. אולם בה בעת ניכרת השפעתה של החשיפה לפעולתם של שיחים חברתיים נוספים ביחס לגבריות, ועל המשמעויות החדשות הצומחות לצד אלה המסורתיות בנוגע למיניות גברית ונשית. שיחים הטוענים את ה"זירה" המינית לא רק כמבטאת את הקיטוב המגדרי ויחסי הכוח הלא שוויוניים, אלא כמרחב בו צומחת הכרה בנורמת יחסים חדשה – הנורמה להדדיות זוגית.

נראה שעל העוסקים בעבודה עם בני נוער לראות כמשימה חשובה את תרומתם לחיזוק שיחים חדשים אלה כתורמים למגמות של התרחקות מגבריות הגמונית וביסוסה של גבריות "חדשה". עבודה מעין זו נדרשת במיוחד עם נערים החשופים לשיחים הגמונים בלבד, ושעבורם גבריות היכולה לבטא את רגשותיה, כולל את פגיעותה נקשרת לנשיות בלבד או לזהות להט"ב (הומוסקסואלים, לסביות וטראנס). יש להמשיך לעודד נערים במגזרים השונים לקראת גבריות הרואה את עצמה כמחויבת גם לצד השני והמוכנה להתייעץ בכדי להתמודד טוב יותר עם הסוגיות הרבות העומדות בפניה.

#בנינוער #זוגיות #מתבגרים #סקס #גברים #נערים #הגמוניה #גבריות #מסורת

פוסטים אחרונים
Archive
Search By Tags
No tags yet.

© 2014 by H.Stein.

054-6606661

Dr. Nelly Stein

Therapist

  • Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey